Verkoopvoorwaarden

Het Koenehuis B.V.
Maanweg 62
2516 AA Den Haag

gedeponeerd op 15 juli 2004 bij de griffie van de
Rechtbank 's-Gravenhage onder nummer 77/2004.


Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Het Koenehuis: de besloten vennootschap Het Koenehuis B.V., gevestigd te Den Haag.

- koper: de wederpartij waarmee Het Koenehuis een overeenkomst is aangegaan.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaardenDeze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Het Koenehuis en een wederpartij, waarop Het Koenehuis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.


Artikel 3. Offertes

De door Het Koenehuis gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Het Koenehuis.

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.


Artikel 5. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Het Koenehuis derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 6. Deelleveringen

Het is Het Koenehuis toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Het Koenehuis bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door Het Koenehuis een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.


Artikel 8. Wijzigingen in de te leveren zaken

Het Koenehuis is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.


Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van Het Koenehuis op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Het Koenehuis omstandigheden ter kennis komen die Het Koenehuis goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Het Koenehuis de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Het Koenehuis bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Het Koenehuis schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Het Koenehuis zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Het Koenehuis bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 10. Garantie

1. Het Koenehuis garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 5 jaar na levering.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont zal Het Koenehuis in beginsel binnen 2 maanden nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld de zaak herstellen. De kosten van demontage en montage, transportkosten en dergelijke zijn voor rekening van koper.

3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij Het Koenehuis ter reparatie te worden aangeboden.

4. Het Koenehuis kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.

5. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

- Het Koenehuis tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of

- indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

6. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: beschadigingen of gebreken die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door Het Koenehuis aan de zaak zijn verricht, alsmede het niet naleven van onderhoudsvoorschriften.

7. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

8. De garantie vervalt indien en zodra de koper de hoedanigheid van eigenaar c.q. bezitter van de verkochte zaken verliest.


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Het Koenehuis geleverde zaken blijven het eigendom van Het Koenehuis totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Het Koenehuis gesloten overeenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) overeenkomst(en) met Het Koenehuis.

2. Door Het Koenehuis afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Het Koenehuis zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Het Koenehuis uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Het Koenehuis geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, indien Het Koenehuis daardoor haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Het Koenehuis gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Het Koenehuis zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Het Koenehuis:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Het Koenehuis op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Het Koenehuis geleverde zaken te verpanden aan Het Koenehuis op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Het Koenehuis;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Het Koenehuis ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

7. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Het Koenehuis om schadevergoeding en/of nakoming te verlangen.


Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Zichtbare gebreken of tekorten dient de koper binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Het Koenehuis te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Het Koenehuis.

4. Indien de koper de in de voorgaande artikelleden vermelde termijnen niet in acht neemt, vervalt zijn klachtrecht.


Artikel 13. Prijsverhoging

1. Indien Het Koenehuis met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Het Koenehuis niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Het Koenehuis mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.

Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.


Artikel 14. Betaling

1. Betaling dient, tenzij op de factuur anders is vermeld, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,

- of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Het Koenehuis

- of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer IBAN NL95ABNA0234110678 van de ABN-AMRO bank t.n.v. Het Koenehuis B.V.

2. Na het verstrijken van de geldende betalingstermijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

3. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling of schuldsanering van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


 

 

 

 

 

 

 


Artikel 15. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd 15% over het openstaande bedrag.

Indien Het Koenehuis aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De koper is jegens Het Koenehuis de door Het Koenehuis gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

Dit geldt alleen indien Het Koenehuis en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.


Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 10. (Garantie) van deze voorwaarden.

2. Ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van Het Koenehuis beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door die verzekering wordt gedekt.

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Het Koenehuis of haar ondergeschikten.

4. Voorzover daarvan hiervoor niet is afgeweken gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.


Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Het Koenehuis zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Het Koenehuis; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Het Koenehuis; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Het Koenehuis afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Het Koenehuis heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Het Koenehuis haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Het Koenehuis opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Het Koenehuis niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Het Koenehuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 18. Geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Het Koenehuis, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag, dan wel, ter keuze van Het Koenehuis door arbitrage door en volgens het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen, zoals geldend op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Het Koenehuis blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2. De koper heeft het recht gedurende een maand nadat Het Koenehuis zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter. Koper dient in dat geval zijn keuze schriftelijk aan Het Koenehuis mee te delen.

3. Het in de voorgaande leden laat onverlet het recht van partijen tot het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden.


Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Het Koenehuis en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Koenehuis
Historie
Bedrijfsfilosofie
7 Stappen
Brochure
Merken
Kwaliteit & Garantie
Keurmerk
Verkoopvoorwaarden
Projecten Keukens (klassiek)
Projecten Keukens (modern)
Projecten Badkamers
Projecten Tegels
Projecten Maatwerk
Mooie Dingen Winkel
Contact
English Version
Plavuizen
Natuursteen
Koenehuis